AVG

De Procedure Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschrijft op welke wijze binnen Osteopathie Woudstra voldaan wordt aan de vereisten van de AVG. Deze wet is per 25 mei 2018 van toepassing.

Verwerkingsverantwoordelijke:
Binnen de praktijk is er slechts één verwerkingsverantwoordelijke (de eigenaar) en zijn er geen andere verwerkers van persoonsgegevens.

Vastlegging persoonsgegevens:
Er zijn twee situaties binnen de onderneming waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd:

  1. Ten behoeve van de administratie.

Dit betreft: naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum.

Doel: Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de factuur naar de patiënt per email. Middel: het osteopathie softwarepakket Crossuite en boekhoudkundig.

  1. Ten behoeve van het medisch dossier.

Het medisch dossier bevat de, volgens de AVG, bijzondere categorie persoonsgegevens. De verwerking van deze bijzondere categorie van persoonsgegevens is niet verboden voor hulpverleners in de gezondheidszorg, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de goede behandeling van de betrokkene of het beheer van de beroepspraktijk. Dit betreft ten eerste de informatie zoals gevraagd in het intake-formulier en gaat om gegevens over de gezondheid van de patiënt. Deze informatie wordt verstrekt door de patiënt zelf. Ten tweede bevat het dossier de consultverslagen.

Doel: Voor het verlenen van een goede behandeling, waarbij het opstellen van het onderzoeks- en behandelplan en het bijstellen daarvan. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. Middel: intake-formulier en consultverslagen, opgeslagen in osteopathie softwarepakket Crossuite.

Delen met derden:
Het medisch dossier wordt niet met derden (huisarts, zorgverzekeraar, etc.) gedeeld, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn medisch dossier:
De praktijk is verplicht om medische dossiers van patiënten vijftien jaar te bewaren 'of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlening voortvloeit'. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Medische dossiers van overleden patiënten moeten nog vijftien jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier.

Privacy rechten patiënt:
De privacy rechten van de patiënt staan zowel op de website onder Privacy Statement en in de afspraakbevestiging.

Privacy verklaring:
Tijdens het eerste consult wordt u gevraagd uw NAW-gegevens tevens uw klacht en medische geschiedenis . Uw gegevens vallen onder het beroepsgeheim en worden niet verstrekt aan andere derden (huisarts, zorgverzekeraar, etc.) tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw medisch dossier wordt conform de wet 15 jaar bewaard. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Referenties:
Handleiding algemene verordening gegevensbescherming: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleidingalgemeneverordeninggegevensbescherming.pdf